daňový Due Diligence

Poskytujeme servis v oblasti auditorských služeb.

více

forenzní audit

Poskytujeme komplexní služby v oblasti auditorských služeb.

více
01 05

Naše služby

Pro naše zákazníky realizujeme projekty v následujících oblastech

FINANČNÍ AUDIT

Nazýván také jako audit účetních výkazů, prověřující finanční výkazy firmy

Finanční audit se zpracovává v konvencích s auditorskými standardy.

Je zde posuzován především stav majetku, závazků a výsledek hospodaření. Následně je zpracována Auditorská zpráva, kde jsou závěry auditora.

Impulsem pro provedení finančního auditu je nezbytnost mít údaje zajištěné od nezávislé osoby.

To především požadují majitelé firem, kteří potřebují znát reálný stav firmy, nebo při jednání s investory, věřiteli, nebo z daňových či jiných důvodů.

V mnoha zemí je finanční audit povinný pro všechny firmy od určité velikosti.

Podmínky společností pro audit v České republice jsou následující:

• obrat větší jak 80 mil. Kč
• vlastní zdroje vyšší jak 40 mil. Kč
• více jak 50 zaměstnanců
S tím, že s.r.o. musí splnit minimálně 2 ze 3 podmínek a akciová společnost musí splnit minimálně 1 ze 3 podmínek

DAŇOVÉ DUE DILIGENCE

Obsahem daňové Due diligence je:
• pohled na daňová přiznání za minulá období
• v majetku analýza daňových hledisek
• zmapování pojetí DPH
• kontrola dodržování zákona v daňové problematice
• kontrola vztahů mezi blízkými firmami
• kontrola dodržování zákona v daňové problematice
• analýzu daňových hledisek vzhledem k účelu provádění daňového DD

Daňová due diligence se zaměřuje na jednotlivé daně a daňový. Je potřeba zkontrolovat, zda firmy obchodují za cenu obvyklou, neposkytují pouze fiktivní služby resp. využívají rozdílných daňových sazeb. Je potřeba zkontrolovat postup pro uplatnění odpočtu, správnost účtování a vyměření daně.

FORENZNÍ AUDIT

Jde o nástroj proti nezákonným postupům.

Zpracovává se především v případě, kdy je vysoce pravděpodobné, že v kontrolované společnosti dochází k nekalému jednání.

Cílem forenzního auditu, kterým je nejen nalezení takových operací, které nejsou obvyklé. Je potřeba u nich zaznamenat obsah, rozsah a čas.

Problematické jsou jaký vybrat postup zpracování a zároveň sdělit klientovi čas, za který se audit zpracuje. Co můžeme od forenzního auditu očekávat?

• Pohled do minulosti a spočívá v identifikaci osob, které nepracovaly ve prospěch zaměstnavatele, ale někoho jiného
• Pohled do budoucnosti.

Krátký termín dokončení - může dojít k tlaku na auditora, který nepojme problém v organizaci komplexně, ale pouze u jednotlivostí.

Auditor má být především nezávislý, v opačném případě není možné pojmout svoji práci komplexně a objektivně.

FINANČNÍ DUE DILIGENCE

Obsahem finanční Due diligence je:• ověření spolehlivosti předávaných finančních informací
• kontrola účetních postupů
• analýzu ukazatelů EBITDA a Working Capital
• zpracovat přehled ekonomických dopadů specifických uzavřených smluv
• zjištění dat souvisejících s majetkem, závazky a VH
• zjištění, zdali je společnost v insolvenci nebo předlužena
• analýzu pracovního kapitálu

Finanční Due diligence je zaměřena na důkladné přezkoumání stavu financí a účetnictví v kontrolované společnosti,

které obsahuje výše uvedené a tím definuje jak je na tom daná společnost z pohledu financí, kontrolu správnosti účetnictví a identifikaci a vyhodnocení možných rizik, které mohou ovlivnit hodnotu cílové společnosti.

Podstatou této analýzy je zpracování finančních ukazatelů z účetních výkazů spolu s ověřením jejich reálnosti a zjištění metod používaných při oceňování, odepisování, tvorbě rezerv.

Co od nás můžete očekávat?

osobu zastupující vaše zájmy
přesnost
důvěru
nezávislost
srozumitelnost
odbornost

Kde nás najdete?

Máte-li nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

MxB je značka, pod kterou působí samostatně společnost MxB s.r.o., poskytující služby daňového poradenství podle zákona o daňovém poradenství, společnost MxB advokátní kancelář s.r.o., poskytující právní služby podle zákona o advokacii, společnost MxB IT s.r.o., společnost MxB finance s.r.o. a MxB audit s.r.o. Společnost MxB advokátní kancelář s.r.o. je zcela nezávislá na ostatních společnostech poradenské skupiny. Orgánem mimosoudního řešení sporů pro klienty advokátní kanceláře, spotřebitele je Česká advokátní komora se sídlem v Praze www.cak.cz (email: epodatelna@cak.cz).