finanční a daňové due diligence

Poskytneme Vám komplexní auditorské služby.

více

forenzní audit

Zrealizujeme pro Vás zákonný audit účetní závěrky.

více
01 05

Naše služby

Poskytneme Vám auditní služby v těchto oblastech

Finanční audit

Je ze zákona povinným auditem účetní závěrky zahrnující i prověrku výroční zprávy, příp. zprávy o vztazích, je-li sestavena.

Statutární audit musí být zpracován v souladu se zákonem a Mezinárodními auditorskými standardy (ISA).

Smyslem auditu je nezávislé a kvalifikované posouzení věrohodnosti účetní závěrky (vč. konsolidované či mezitímní účetní závěrky, vyžaduje-li to jiný právní předpis), a slouží tak skrze zvýšení věrohodnosti účetních informací nejen vlastníkům a poskytovatelům kapitálu, ale i dalším uživatelům účetní závěrky.

Formálním a standardizovaným výstupem činnosti statutárního auditora je Zpráva auditora, zpracovaná v souladu se zákonem o auditorech a Auditorskou směrnicí, která je pro uživatele účetních informací důležitým parametrem pro rozhodování.

Povinnost auditu účetní závěrky stanovuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje podmínky pro povinný audit.

Důležitou funkcí auditu je i jeho morální a preventivní působení na vznik podvodů a chyb a nezanedbatelná je rovněž jeho poradenská funkce. Pomůžeme Vám tak nejen naplnit zákonné požadavky, ale současně zvýšíme kredibilitu a transparentnost Vaší společnosti, odhalíme případná externí i interní rizika Vašeho podnikání a poskytneme mnohá další cenná doporučení.

Due Diligence

Je hloubkovým prověřením různých aspektů společnosti (dle zaměření Due Diligence) a v obecné rovině usiluje o potvrzení, že neexistuje rozpor mezi prezentovanými informacemi o podniku a realitou.

Často se uplatňuje při koupi, prodeji či financování společnosti za účelem včasného odhalení případných rizik vyplývajících ze zamýšlené transakce, protože prezentované skutečnosti mohou být mimo jiného ovlivněny jednorázovými transakcemi, nadhodnocením aktiv či podhodnocením závazků, a deklarované očekávané výsledky tak nemusí být v důsledku mnoha faktorů dosaženy.

Výstup Due Diligence, kterým je Zpráva předkládající veškerá zjištění, je pak i významným podkladem pro jednání o kupní ceně či výše financování, může však výborně sloužit i jako prostá kontrola společnosti – při finančním Due Diligence je tak možné prozkoumat například položky rozvahy, výkazu zisku a ztrát i finanční ukazatele podniku a odhadnout jeho budoucí vývoj. Daňové Due Diligence pak cílí na zjištění dodržování a správnou aplikaci daňových zákonů a souvisejících právních norem.

Zaměření a rozsah Due Diligence závisí – na rozdíl od statutárního auditu – na potřebách, cílech a přáních daného investora.

Forenzní audit

Je zaměřen na odhalení protiprávního stavu nebo jednání uvnitř účetní jednotky, které může mít různé podoby. Rozsah a obsah forenzního auditu není regulován, a tak se odvíjí pouze od požadavků a cilů zadavatele. Pokud jej však provádí statutární auditor, musí se při něm řídit profesními předpisy.

Zpracovává se především v případě, kdy je vysoce pravděpodobné, že v kontrolované společnosti dochází k nekalému jednání, ale může sloužit jako výborná prevence tohoto jednání a souvisejících ztrát.

obecně je obvykle cílem takového auditu detekce nekalého či protiprávního jednání a jeho zdokumentování, určení finančních i nefinančních ztrát, případných dalších rizik, stejně jako nastolení nápravných opatření vedoucích k minimalizaci pravděpodobnosti budoucího opakování.

Transakční poradenství

Nnabízíme Vám pomoc v různých fázích Vašeho podnikání.

Poradenství při založení firmy související s volbou právní formy, vhodného uspořádání a nastavení společnosti.

V průběhu podnikání služby od způsobu nastavení finančního výkaznictví a kontroly přes nastavení podnikových struktur, řešení transferpricingu a možnosti využití výhod holdingových struktur až po akviziční poradenství v případě růstu či jiných přeměn a změn.

V závěrečné fázi životního cyklu Vaší společnosti Vám poskytneme pomoc s jejím ukončením, ať už formou nástupnictví, prodeje či formou likvidace.

Pokud je něco, co jste v naší nabídce nenašli, neváhejte nás kontaktovat. Díky možnosti využití desítek odborníků v rámci naší skupiny toho umíme mnohem více!

Co od nás můžete očekávat?

osobu zastupující vaše zájmy
přesnost
důvěru
nezávislost
srozumitelnost
odbornost

Kde nás najdete?

Máte-li nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

MxB je značka, pod kterou působí samostatně společnost MxB s.r.o., poskytující služby daňového poradenství podle zákona o daňovém poradenství, společnost MxB advokátní kancelář s.r.o., poskytující právní služby podle zákona o advokacii, společnost MxB IT s.r.o., společnost MxB finance s.r.o. a MxB audit s.r.o. Společnost MxB advokátní kancelář s.r.o. je zcela nezávislá na ostatních společnostech poradenské skupiny. Orgánem mimosoudního řešení sporů pro klienty advokátní kanceláře, spotřebitele je Česká advokátní komora se sídlem v Praze www.cak.cz (email: epodatelna@cak.cz).